tutu10

Nhap so trên to vé so lên trang web xo so, nguoi choi bat ngo trúng thuong Nguoi choi tên Jorge dã choi xo so California tu rat lâu, anh nói vé so Scratchers cua California là trò choi giai trí mà anh yêu thích nhat. Chính su yêu thích boi su giai trí dã mang lai cho ông mot chiec thang vô cùng hanh phúc dó là giá tri giai thuong hàng dau là 250.000 dô la. Dây là mot phan thuong mà bat cu nguoi choi nào cung mong uoc có duoc nó chu không riêng gì anh Jorge. Anh Jorge chi don gian bang viec nhap dãy so cua mình vào chuong trình co hoi thu 2 giành duoc giai thuong tai trang web xo so California và dieu dó dã giúp anh phát hien ra mình chính là nguoi chien thang XSMB hang ngay lon. Nhap so trên to vé so lên trang web xo so, nguoi choi bat ngo trúng thuong Anh Jorge van không the tin vào mat mình và nghi dây chính là su that, chien thang này cua anh có the nói là dieu mà ban thân cua anh Jorge dã mong uoc có duoc tu lâu. Anh Jorge có nói rang “Ban thân cua tôi chua bao gio dám tin mình se tro thành nguoi chien thang trong trò choi này, that su khi phát hien ra mình chien thang dã khien tôi bi soc. Tôi dang không biet mình lên phai làm gì de có the tin duoc dieu dó”. Anh nói rang mình dang can su giúp do cua ai dó nham xác minh to vé so anh dang cam trên tay trùng khop voi ket qua xo so quay thuong trong ngày, duoc xuat hien trên bang ket qua cua trang website. Anh Jorge dã may man giành duoc to vé so có giai thuong lên den 250.000 dô la cho mình, anh nói rang không he biet làm gì voi so tien này nua boi dieu dó dã chung minh duoc mot dieu rang anh dang tìm thay su SXMB giàu có. Choi xo so cùng giai thuong may man Anh nói chac chan so tien thang lon này anh se su dung nó de giúp do nhung nguoi thân cua mình, dong thoi chien thang xo so lon này anh se su dung nó mot cách huu ích. Theo thông tin duoc anh Jorge chia se thêm thì 9 nam truoc kia anh cung dã có duoc mot chien thang khá bat ngo trong trò choi xo so bí an này. Giai thuong khi dó anh Jorge nhan duoc dó là 575 dô la, tam vé so Scratchers mà cuoi cùng dã tro thành mot nguoi chien thang lon tai Tony's Alcoholor, toa lac tai 5707 Santa Monica Boulevard o Los Angeles. Vay có lý do gì không tham gia choi xo so de cùng tìm hieu giai thuong lon dó cho mình dúng không? Hãy cùng tham gia de có co hoi giành giai thuong doc dac cho mình. Dung quên tham khao thêm nhieu thông tin XSTD huu ích liên quan toi xo so truc tiep trên trang cua chúng tôi moi ngày.

Forum Topics Created

This user has not created any topics.

Supported by